www.eprace.edu.pl » zapalenie-wymienia » Piśmiennictwo

Piśmiennictwo

Artecki R., Zmarzlicki S., Gaweł J. 1970. Niektóre wskaźniki diagnostyczne oraz skład chemiczny mleka krów ze stanem zapalnym wymienia wywołanym przez Candida pseudotropicalis. Med. Wet. 7: 395 – 399

Bogucki M., Sawa A. 2004. Schorzenia gruczołu mlekowego mlekowego aspekcie wybranych czynników. Acta Sci. Pol., Zootech 3(2): 41 – 48

Cichosz A. J., Giczewska M. 2002. Jakość i przydatność technologiczna mleka od kró chorych na mastitis. Ogólnopolski Informator Mleczarski 7(67): 12 – 15

Czaplicka M. 1999 Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowotnego wymienia krów rasy cb i mieszańców cb x hf. Rozprawy i Monografie 24.

Czaplicka M., Puchajda Z., Gebler A., Witkowska M. 1996. Mastitis a wydajność, skład i jakość mleka krów rasy cb i mieszańców cb x hf. Mat. Konf. Naukowo – Promocyjnej „Lepsza Żywność”, Olsztyn 21 – 23.06.1996, s. 59 – 63

Czaplicka M., Puchajda Z., Iwańczuk K., Iwulski Z. 1993. Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na wydajność i skład mleka krów rasy cb i cbxhf. I Poszczególne laktacje. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Zootech., 38: 27 – 38

Czaplicka M., Puchajda Z., Iwańczuk K., Pogorzeliska J., Gebler A. 1990. Wydajność i procentowa zawartość składników w mleku w poszczególnych miesiącach roku. Mat. Konf. Nauk. nt: Postęp w hodowli i technologii produkcji bydła, Stare Pole, s: 205 – 210

Czaplicka M. 2001. Straty w wydajności mleka spowodowane zapaleniem wymienia. Ogólny informator mleczarski 7(56): 19 – 21

Danków R. 2000. Możliwości i sposoby ograniczania komórek somatycznych w mleku. Prz. Mlecz. 2: 52 – 54

Dorynek Z., Kliks R., Musiałowski M. 1998. Stan zdrowotny gruczołu mlekowego na podstawie zawartości komórek somatycznych w mleku oraz jego wpływ na użytkowość mleczną krów. Rocz. AR Pozn. CCCII, Zootech. 50: 97 – 101

Dudko P. 2003. Analiza wyników badań mikrobiologicznych mleka przeprowadzonych w ramach zwalczania mastitis u krów na terenie Północnej Wielkopolski. Annalaes Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia vol. LVII, 11:103 – 116

Feleńczak A., Grega T., Szarek J., Gardziana E. 1988. Zmiany w składzie mleka krowiego pod wpływem podklinicznych stanów zapalnych gruczołu mlekowego. Mat. LII Zjazdu Naukowego PTZ, Olsztyn, 14 – 16.09. 1988, t. II, 64 – 68

Fernando R. S. I. 1983. Diagnosis of intramammary infections by the electrial conductivity of milk. Diss. Abstr. Int., B 44: 1658 – 1659

Flis I., Flis J. 1972. Wpływ schorzeń wymienia na wydajność i jakość mleka. Prz. Mlecz. 15 – 16: 19 – 20

Gadek W., Richter O., Maier H., Schuman H., Deneke J. 1977. Lactosegehalt des Einzelemelks und Geseundheitszustand der Milchdruse. Berliner und Munchester Tierarztliche Wochenschrift., 90 (18): 349 – 352

Galwas G., Dudko P., Skrzypek R. 1992. Znaczenie dezynfekcji stryków w zapobieganiu chorobom wymienia u krów. Prz. Hod. 8: 10 – 12.

Gaweł J. 2000. Zdrowotność krów a jakość mleka. Prz. Mlecz. 3: 81 – 84

Gaweł J. 2001. Fagocytoza i mastitis a mleko – aspekty odżywcze, technologiczne i ekonomiczne. Prz. Mlecz. 2: 58 – 61

Gebler A., Czaplicka M., Puchajda Z., Iwańczuk K. 1997. Wpływ mastitis na wydajność i skład mleka krów rasy czarno – białej i mieszańców z udziałem hf. Acta Acad. Agricult. Tech. Olsz. Zootech., 47: 3 – 13

Głąbówna M., Sender G., Bassalik – Chabielska L. 1987. Zawartość laktozy w mleku krów rasy czarno – białej. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 322: 161 – 166

Górska A. 2004. Wydajność i skład chemiczny mleka krów o podwyższonej liczbie komórek somatycznych. Rocz. Nauk. Zootech. Supl. 19: 47 – 50

Grega T. 1989. Możliwości praktycznego zastosowania przewodności elektrycznej mleka krów do diagnozowania różnych form subklinicznych zapalenia wymienia. Zesz. Nauk. AR Krak., Rozpr. Hab. 132: 3 – 100

Groth I., Rawicki J., Wielgosz Z. 1987. Stany zapalne wymienia u krów rolników indywidualnych indywidualnych ich wpływ na wydajność i jakość mleka. Mat. III Sesji Naukowej nt: ”Postęp w technice, technologii i organizacji produkcji w przemyśle mleczarskim, Olsztyn, maj 1987, s. 56 – 58

Henlein G. F., Schultz L. H., Zikakis J. P. 1980. Composition of proteins in milk with varying leucocytes count. J. Dairy Sci., 51: 535 – 542

Hortet P., Seegers H. 1998. Antibiotics commonly used to freat mastitis and respiratoy burst of bovine polymorph nuclear leucocytes. J. Dairy Sci. 81: 403 – 410

Hrynkiewicz A., Straś B. 1974. Niektóre zagadnienia mlecznego użytkowania krów. Prz. Hod. 15 – 16: 25 – 28

Januś E. 2007. Wpływ stanu zdrowotnego wymion krów na skład chemiczny i przydatność technologiczną mleka. Hod. Bydłą 7: 20 -27

Januś E. 2008. Mastitis u krów a skład chemiczny i przydatność technologiczna mleka. Prz. Hod. 10: 3 – 5

Kandzi A., Pawlak H. 1996. Ile kosztuje mastitis? Por. Gospodarski 4: 36

Kisza J. 1968. Badania nad zmianami w składzie chemicznym mleka krów chorych na zapalenie wymion z uwzględnieniem jego przydatności do przerobu. Praca habilitacyjna, WSR, Olsztyn

Kisza J., Przybyłowski P., Sajwo W., Urbańska J., Staniewski B. 1981. Higieniczne i technologiczne aspekty jakości mleka mastitisowego. Prz. Mlecz. 12: 19 – 21

Kisza J., Sajko W. 1987. Zmiany w składzie chemicznym mleka krów chorych na zapalenie wymienia z uwzględnieniem jego przydatności do przerobu. Prz. Mlecz. 6: 3 – 7

Kłossowska A., Malinowski E., Kuźma K. 2005. Zależność liczby komórek somatycznych w mleku zatokowym krów z mastitis od bakteryjnego czynnika etiologicznego. Med. Wet. 61(1): 53 – 57

Kostyra E. 1984. Biochemiczne zmiany białek, lipidów cukrów w mleku krów chorych na mastitis. Wybrane zagadnienia weterynaryjne. Wyd. ART. Olsztyn, s. 92 – 28

Krolll., Surażyński A., Nowak H. 1996. Stany zapalne wymienia krów – wpływ na jakość i przydatność technologiczną mleka. Prz. Mlecz 12: 369 – 370

Kuncewicz A., Jaworski J. 1984. Cukry mleka krów chorych na zapalenie wymion. Mat. II Sesji Naukowej nt: Postęp w technologii i organizacji przemysłu mleczarskiego, Olsztyn, maj 1984, s. 125 – 126

Kurek Cz. 1988a. O problemie mastitis u bydła w produkcji i jakości mleka. Prz. Hod. 13: 10 – 13

Kurek Cz. 1991. Efektywność planowanej akcji zwalczania chorób wymienia u krów w woj. gdańskim w latach 1983 – 1988. Med. Wet., 9: 390 – 392

Lapelleux P. 1984. Consequences technologiques des variations de la composition du lait. Moyens d’y remedier. La com- position chimique du lait et ses incidences technologiques. Coloque INRA – ENSAR – INPAG – Rennes 26 – 27 September

Maciołek H., Łukomska D. 2007. Zapalenie wymienia wciąż aktualny problem. Hod. Bydła 9: 76 – 82

Malinowski E. 2001. Znaczenie i profilaktyka mastitis – perspektywy. Życie Wet. 76(9): 467 – 470

Malinowski E. 2008 Podział zapaleń gruczołu mlekowego u krów. Mag. Wet. 990 – 992.

Malinowski E., Kłossowska A. 2000. Stan zdrowia wymienia krów punktem krytycznym w produkcji mleka. Prz. Mlecz. 9: 308 – 311

Malinowski E., Kłossowska A., Kuźna K., Krakowski H. 1992a. Zdrowotność wymion krów i czynniki etiologiczne mastitis w gospodarstwach położonych w różnych regionach kraju. Med. Wet. 5: 216 – 218

Mroczkowski S., Piwczyński D., Sawa A., Hellen K. 1999. Współzależności między liczbą komórek somatycznych a cechami mleczności krów ze stad RSP Lublin. Zesz. Nauk. PTZ. Prz. Hod. 44: 163 – 173

Ott S. L., Nova P. R. 2001. Association of herd productivity and bulk – tank somatic cell counts is US dairy herds in 1996. J.A. Vet. Med. Ass. 218: 1325 – 1330

Philipson J., Ral G. 1993. Somatic cell count as a selection criterion for mastitis resistance. 44 Annual Meeting of the EAAP, Arhus, Denmark, 16 – 19 August

Piwczyński D. 2003. komórki somatyczne a wydajność i skład mleka krów wysokowydajnych. Zesz. Nauk. PTZ. Prz. Hod. 67: 105 – 110

Puchajda Z., Czaplicka Czaplinka., Czerniewicz M., Kruk A., Szymelfejnik A., Radzka E. 2000. Częstotliwość występowania zapalenia krów olsztyńsko – fryzyjskich fryzyjskich jego wpływ na wydajność i cechy fizykochemiczne mleka. Biul. Nauk., 8: 79 – 87

Puchajda Z., Czaplicka M., Radzka E., Szatkowski R. 1999 Wpływ stanu zdrowotnego wymienia pierwiastek holsztyńsko – fryzyjskich importowanych z Francji i Niemiec na wydajność, skład i niektóre właściwści fizyko – chemiczne mleka. Zesz. Nauk. PTZ. Prz. Hod 44: 201 – 206.

Samborski Z. 1985. Schorzenia gruczołu mlekowego mlekowego krów jako główna przyczyną obniżenia jakości i strat gospodarczych. Med. Wet. 3: 149

Sawa A., Chmielnik H., Bogucki M., Cieślak M. 2000 Wpływ wybranych czynników pozagenetycznych na wydajność, skład i zawartość komórek somatycznych w mleku wysoko wydajnych krów. Zesz. Nauk. PTZ. Prz. Hod. 51: 165 – 170.

Sawa A., Oler A. 1999 Wpływ zapalenia wymienia i wybranych czynników środowiskowych na wydajność, skład i jakoś mleka. Zesz. Nauk. PTZ. Prz. Hod.,44: 225 – 233.

Sawa A., Piwczyński D. 2002. Komórki somatyczne a wydajność i skład mleka krów mieszańców cb x hf. Med. Wet. 58: 636 – 640

Sender G. 2006. Stany zapalne wymienia. Hod. Bydła 6 – 7:28 – 33

Sender G., Łukasiewicz M., Rosochowicz L., Dorynek Z. 1996. Selection of cattle against mastitis – economic value of somatic cell count. Sci. pap. Rep., 14(13): 173 – 176

Sender G. 2006. Stany zapalne wymienia. Hod. Bydła 6 – 7: 28 – 33

Serieys F., Auclair J. 1984. Influence des infections mammaires sur la composition chimique du lait. Le composition du lait et ses incidences technologiques Coloque INRA – ENSAR – INPAG – Rennes 26 – 27 September

Szlachta J. 1991. Wpływ doju mechanicznego na powstawanie nowych infekcji mastitis Prz. Hod. 4: 25 – 28

Twardoń. 1996. Studia nad immunoprofilaktyką bakteryjnych schorzeń gruczołu mlekowego mlekowego krów z użyciem szczepionki mastivac. Zesz. Nauk. AR Wroc., Wet. 288: 1 – 61

Winnicki S. B. 1995. Zapalenie wymienia a wydajność i jakość mleka. Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości 58 – 72

Woyke W., Lisztoń – Gała Z. 1975. Eksploatacja gum strzykowych strzykowych dojarek mechanicznych. Prz. Hod. 18: 23komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.